top of page

Kundcase

600px_Kba_logo18_4-färg.png

Utmaning

I Kungsbacka ville man möjliggöra fler meningsfulla aktiviteter för sina omsorgstagare. De letade efter en lösning som kunde användas tillsammans med andra såsom anhöriga, medarbetare och andra omsorgstagare för att uppmuntra till samtal och dialog. Nyfikenheten på Välfärdsteknik gjorde att de snabbt identifierade VR som ett sätt att tillgodose dessa möjligheter för omsorgstagare som ofta har begränsningar i fysisk och psykisk förmåga.

Lösning

Under hösten 2022 började Kungsbacka Kommun att testa VR-glasögon genom en workshop tillsammans med anhöriga och medarbetare. Syftet var att väcka intresse och öka kunskapen om VR-upplevelser för deras viktiga närstående. Med VR-glasögonen kan omsorgstagarna besöka olika nya platser i världen men också platser som de redan känner till och som betyder mycket för dem. För de personer som inte själva har förmågan att berätta om sina erfarenheter eller önskemål så har levnadsberättelsen varit till stor hjälp.

Resultat

Resultatet har varit mycket gott. VR-upplevelserna har bland annat 
en lugnande och distraherande effekt för omsorgstagare med orosproblematik. Möjligheten att kunna besöka välkända platser skapar mycket glädje bland dessa personer. Anhöriga är fortsatt involverade för att gemensamt kunna titta på platser som de besökt tillsammans. VR-glasögonen skänker lugn, glädje men skapar också utrymme för dialog och samtal.

Utmaning

Karlstad funderade över hur de, med hjälp av digital skalbar teknik, skulle kunna få människor att uppleva hur det känns att leva med olika typer av kognitiv svikt, på ett sätt som skulle: 

 

- Fungera som en del i utbildning/vidareutbildning för personal, där flera personer kan dela samma upplevelse vid samma tidpunkt.  

 

- Bidra till bättre förståelse för de berördas situation. 

 

- Kunna stödja olika upplevelser, baserade på olika typer av kognitiv svikt. 

 

- Skalas upp och vidareutvecklas i små steg.

 

Den digitala tjänsten skulle innebära att de som tar del av den får en ökad förmåga att göra vardagen mer begriplig för de berörda individerna, samt en ökad förmåga att bemöta behoven hos de individer som inte förmår uttrycka vad de vill eller behöver. Därigenom ökas och stärks känslan av trygghet och förtroendet för omsorgspersonalen hos de berörda.

Lösning

Karlstads filosofi gällande lösningen på utmaningen ”Upplev min verklighet” var att lösningen behövde utgå från ett reellt upplevt behov från offentlig sektor och utvecklas i en agil process tillsammans med företag och offentlig sektor. Tjänsten skulle vara skalbar och därmed också utvecklas över tid och behovsanalysen var integrerad i hela processen. Lösningen som kom fram är ett digitalt kompetensutvecklingsverktyg med VR som möjliggörare och stödjer medarbetare i hur det är att leva med olika typer av kognitiv svikt. Detta bidrar till en bättre förståelse för de berördas situation och bidrar till en kvalitetssäkring av vården och omsorgen.

Resultat

Resultatet har varit positivt för både LSS & äldreomsorgens medarbetare. Genom att genomgå en interaktiv utbildning får medarbetaren en ’’wow’’ upplevelse och upplever en helt annan känsla kring utbildningssituationen än vid en klassisk salsutbildning. VR som motivationsverktyg är kraftfullt då upplevelsen medför en förnimmelse av att vara i miljön och uppleva händelsen på egen hand. Att flera kan dela samma upplevelse vid samma tidpunkt medför att det också går att jämföra upplevelsen, att utveckla diskussionen om lämpliga förhållningssätt och utifrån upplevelsen komma till insikt om hur vården och omsorgen kan genomföras på ett bättre sätt.

bottom of page