top of page

Karlstads Kommun

Introduktion

ViroteaED är resultatet av en innovationsupphandling initierad av Karlstads Kommun och Digital Well Arena, där Virotea lyckades vinna upphandlingen. Utmaningen som Karlstad ställdes inför handlade om att utforska möjligheterna att använda digital teknik för att skapa en förståelse för livet med olika former av kognitiv svikt. Lösningen sökte inte bara vara en del av personalutbildning, möjliggöra delade upplevelser samtidigt för flera personer och stödja olika upplevelser baserat på olika typer av kognitiv svikt, utan även att skalas upp och utvecklas stegvis över tiden. Den digitala tjänsten, ViroteaED, syftade till att öka personalens förmåga att förstå och möta behoven hos personer med kognitiv svikt, vilket i sin tur skulle stärka känslan av trygghet och förtroende för omsorgspersonalen hos de berörda individerna.

Karlstads strategi var att utveckla en lösning genom en agil process i nära samarbete mellan offentliga och privata sektorer, med utgångspunkt i verkliga behov och med en integrerad behovsanalys. Den resulterande lösningen blev ViroteaED, ett digitalt kompetensutvecklingsverktyg med VR som möjliggörare. Detta verktyg ger medarbetare möjlighet att uppleva och förstå olika former av kognitiv svikt på ett djupare plan, vilket förbättrar vården och omsorgen genom ökad förståelse och kvalitetssäkring.

Utmaning

Karlstad funderade över hur de, med hjälp av digital skalbar teknik, skulle kunna få människor att uppleva hur det känns att leva med olika typer av kognitiv svikt, på ett sätt som skulle: 

 

  • Fungera som en del i utbildning/vidareutbildning för personal, där flera personer kan dela samma upplevelse vid samma tidpunkt.  

  • Bidra till bättre förståelse för de berördas situation. 

  • Kunna stödja olika upplevelser, baserade på olika typer av kognitiv svikt. 

  • Skalas upp och vidareutvecklas i små steg.

 

Den digitala tjänsten skulle innebära att de som tar del av den får en ökad förmåga att göra vardagen mer begriplig för de berörda individerna, samt en ökad förmåga att bemöta behoven hos de individer som inte förmår uttrycka vad de vill eller behöver. Därigenom ökas och stärks känslan av trygghet och förtroendet för omsorgspersonalen hos de berörda.

Lösning

Karlstads filosofi gällande lösningen på utmaningen ”Upplev min verklighet” var att lösningen behövde utgå från ett reellt upplevt behov från offentlig sektor och utvecklas i en agil process tillsammans med företag och offentlig sektor. Tjänsten skulle vara skalbar och därmed också utvecklas över tid och behovsanalysen var integrerad i hela processen. Lösningen som kom fram är ett digitalt kompetensutvecklingsverktyg med VR som möjliggörare och stödjer medarbetare i hur det är att leva med olika typer av kognitiv svikt. Detta bidrar till en bättre förståelse för de berördas situation och bidrar till en kvalitetssäkring av vården och omsorgen.

Resultat

Resultatet har varit positivt för både LSS & äldreomsorgens medarbetare. Genom att genomgå en interaktiv utbildning får medarbetaren en ’’wow’’ upplevelse och upplever en helt annan känsla kring utbildningssituationen än vid en klassisk salsutbildning. VR som motivationsverktyg är kraftfullt då upplevelsen medför en förnimmelse av att vara i miljön och uppleva händelsen på egen hand. Att flera kan dela samma upplevelse vid samma tidpunkt medför att det också går att jämföra upplevelsen, att utveckla diskussionen om lämpliga förhållningssätt och utifrån upplevelsen komma till insikt om hur vården och omsorgen kan genomföras på ett bättre sätt.

bottom of page