top of page

Nya Regler om dygnsvila inom vård och omsorg: utmaningar för chefer och anställda

Uppdaterat: 24 nov. 2023


Från den 1 oktober 2023 har skärpta krav på dygnsvila inom vård och omsorg trätt i kraft, vilket har skapat en het diskussion inom branschen. Chefer inom bl.a. personlig assistans, LSS och äldreomsorg står nu inför utmaningen att anpassa arbetspassen för sina anställda som tidigare arbetat mer än 13 timmar i sträck. Dessa förändringar är en följd av kraven i EU:s arbetstidsdirektiv om dygnsvila och har lett till oro inom sektorn.


Vad Innebär de nya reglerna om dygnsvila?

Den nya lagstiftningen har sin grund i att EU-kommissionen har riktat kritik mot det tidigare kollektivavtalet som gällde för kommuner och regioner i Sverige. Det tidigare avtalet ansågs inte uppfylla minimikraven för dygnsvila enligt EU:s arbetstidsdirektiv. Därmed har fackförbund och arbetsgivare förhandlat fram nya regler om dygnsvila som nu måste följas. De nya reglerna kräver att alla anställda måste ha minst elva timmars dygnsvila och att arbetspassen inte får överstiga 13 timmar i sträck.


Vårdpersonal som visar "time out" tecken

Oro för bemanningskris med skärpta viloregler

Flera enheter runt om i landet har uttryckt oro över de negativa konsekvenserna av dessa förändringar. Det finns en rädsla för att kompetent personal som har arbetat inom branschen i många år kommer att lämna sina tjänster. Många har tidigare kunnat bo i kranskommuner och arbetat inom branschen på grund av möjligheten att ha långa arbetspass och tillräcklig tid för återhämtning mellan dem.


För att uppfylla de nya reglerna kommer fler anställda att behövas, vilket i sin tur leder till ökade kostnader. Det finns uppskattningar som visar att ändringarna kan innebära en kostnadsökning på upp till 75 procent för verksamheter med större jourärenden.


Utmaningar för chefer

Enhetschefer behöver nu anpassa schemaläggningen och rekrytera ny personal. Den ökade konkurrensen om den tillgängliga arbetskraften kommer att göra deras arbete stressigare och mer utmanande.


För att mildra effekterna av de nya reglerna har olika fackförbund genomfört förhandlingar med arbetsgivarna för att hitta lösningar på problemen. De har kommit överens om ett tillägg i överenskommelsen som ger den högsta ledningen på arbetsplatsen möjlighet att ansöka om dispens från regeln om elva timmars dygnsvila. Hur detta undantag kommer att påverka praktiken återstår att se.


De nya reglerna och deras påverkan

De nya reglerna om dygnsvila kommer att ha en stor påverkan på vården och omsorgen framöver. De kommer att tvinga arbetsgivare och chefer att ompröva och anpassa schemaläggningen. Även om syftet med de nya reglerna är att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerställa rimliga arbetsförhållanden, kommer de att kräva omstrukturering och anpassning från alla inblandade parter.


Det är viktigt att komma ihåg att dessa förändringar inte bara påverkar offentlig sektor. EU-direktivet om dygnsvila gäller hela arbetsmarknaden och kan komma att påverka skiftscheman i andra branscher också.


Sammanfattningsvis står chefer och anställda inom vård och omsorg inför en utmaning när de måste följa de skärpta kraven på dygnsvila enligt EU:s arbetstidsdirektiv. Förändringarna kräver omstrukturering av arbetspass och kan leda till ökade kostnader för verksamheterna. Det är en utmaning som kommer att påverka hela branschen och dess arbetskraft.


0 kommentarer

Comments


bottom of page